Wedstrijdreglement KMO van het Jaar 2021

Artikel 1.
De wedstrijd KMO van het Jaar’ wordt jaarlijks ingericht door UNIZO vzw, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0410.337.219.


Artikel 2.
De deelname is exclusief voorbehouden aan kmo's gevestigd in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onder kmo wordt verstaan 'een onderneming waar maximum 250 personen werkzaam zijn op basis van de sociale balans (FTE’s) en waarvan de jaaromzet 50 miljoen € of het jaarlijkse balanstotaal van 43 miljoen € niet overschrijdt'. Ondernemingen waarvan de meerderheid van de aandelen in bezit zijn van niet-familiale investeringsgroepen of ondernemingen die bestaan uit groepen van vennootschappen, kunnen niet deelnemen.


Artikel 3.
De provinciale én nationale KMO van het Jaar wordt verkozen op basis van de geleverde prestaties inzake financieel beleid, innovatie, (ambitie voor) internationaal ondernemen, personeelsbeleid, energie & milieu, ondernemingszin, marketing & communicatie e.a.

 

Artikel 4.
De kmo’s die maximum vijf jaar actief zijn in hoofdberoep, kunnen zich provinciaal kandidaat stellen voor de categorie Beloftevolle KMO van het Jaar. Dit beloftevolle aspect van de onderneming komt sterk tot uiting in één of meerdere aspecten van de bedrijfsvoering (zie art 3). Daarnaast uit zich dit ook in uitgesproken groei-ambities van de ondernemer gedurende de komende drie jaar. Richtcijfers die hierbij als kapstok kunnen gebruikt worden, zijn: ambitie om te groeien in tewerkstelling van minstens 5 medewerkers in de komende 3 jaar en/of de ambitie om jaarlijks de omzet met minstens 15 à 20% te laten groeien.

 

Artikel 4.1

De categorie Beloftevolle KMO van het Jaar wordt enkel provinciaal georganiseerd.

 
Artikel 5.
De indiener van de deelnemende onderneming is belast met de dagelijkse leiding en bevoegd om de onderneming te verbinden in zijn hoedanigheid als zelfstandig ondernemingshoofd, als zaakvoerder of als gedelegeerd bestuurder.

 

Artikel 5.1

Deze persoon verbindt zich er toe om gedurende het volledige traject beschikbaar te zijn voor presentaties, interviews en ander content gerelateerde zaken van de campagne KMO van het Jaar.


Artikel 5.2
De aanvraag tot deelname aan de KMO van het Jaar en de Beloftevolle KMO van het Jaar gebeurt enkel en uitsluitend door verzending van het registratieformulier op de campagnewebsite www.unizokmovanhetjaar.be. Iedere deelnemer ontvangt een bevestiging van de aanvraag tot deelname en is pas definitief ingeschreven als hij/zij een e-mail van de organisator heeft ontvangen waarin de inschrijving wordt bevestigd.  Nadien stuurt een UNIZO collega het deelnameformulier persoonlijk door. Inschrijvingen via mail worden niet als officieel beschouwd.

 

Artikel 5.3

Tussen 1 mei en 12  september kan je een dossier uploaden op het door u aangemaakte profiel op de campagnewebsite. In die tijd kan je het deelnamedossier nog aanpassen en vervolledigen. 

 

Het deelnameformulier moet uiterlijk op zondag 12 september 2021 om middernacht definitief ingediend worden via de campagnewebsite. Dit kan door in te loggen via de login button rechtsboven.


Dossiers die na zondag 12 september 2021 nog open staan, worden automatisch gesloten en als definitief erkend. Ook hier zijn geen verdere aanpassingen meer mogelijk. De laatste geüploade versie telt.

 

De deelnemer kan bewijsstukken zoals balanstotalen en jaarrekeningen toevoegen in het eigen profiel. Uitsluitend bewijsstukken die via de website worden doorgestuurd, worden aanvaard. De deelnemer garandeert dat de geleverde informatie volledig correct is en een betrouwbare weergave geeft van de situatie waarin zijn/haar bedrijf zich bevindt.

UNIZO heeft het recht elke deelnemer tijdens de procedure uit te sluiten indien blijkt dat de geleverde informatie niet correct is.

 

 

Artikel 5.4

Op aanvraag moet de deelnemer de laatste drie jaarrekeningen kunnen voorleggen. Indien de laatste jaarrekening nog niet officieel werd neergelegd, zal de deelnemer deze jaarrekening toevoegen bij het deelnameformulier. Kandidaten zijn uitgezonderd indien zij nog geen drie afgesloten jaarrekeningen achter de rug hebben.

 

Artikel 6.
Verloop van de wedstrijd:

 

  • Fase 1: 1 juni – Zondag 12 september 2021: Voordracht/Kandidatuurstelling + Indiening deelnamedossier (verplicht!) ten laatste op zondag 12 september 23u59
  • Fase 2: 13 september – 29 september: selectie deelnamedossiers + beraadslaging
  • Fase 3 : 30 september – 13  oktober – pitchings + bedrijfsbezoeken + jureermomenten
  • Fase 4: Maandag 11 oktober – bekendmaking provinciale laureaten op campagnewebsite
  • Fase 5: Donderdag 14 oktober 2021 – Provinciale uitreiking KMO van het Jaar
  • Fase 6: Tussen vrijdag 15 oktober 12u00 en zondag 7 november 2021 23u59 -  Publieksstemming nationale finalisten via de website www.unizokmovanhetjaar.be
  • Fase 7: Woensdag 11 november 2021 - Nationale pitching – (UNIZO vzw, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel)
  • Fase 8: Woensdag 24 november 2021 - Prijsuitreiking van de nationale winnaars KMO van het Jaar 2021

 

 

Elke kandidaat houdt zich aan de timing en houdt deze tijdstippen ten allen tijde vrij.


Artikel 7.
De jury is onafhankelijk en wordt aangeduid door UNIZO. Deze heeft het recht de correctheid van de verstrekte gegevens te controleren of te laten controleren. De jury kan aanvullende informatie vragen of laten opvragen aan de deelnemer of aan andere instellingen belast met de registratie van bedrijfsgegevens. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk en er is geen verantwoording verschuldigd ten aanzien van haar beslissingen.


Artikel 8.

Op provinciaal niveau zal er enkel een punt toegekend worden door de provinciale jury.

De nationale verkiezing zal in twee fases verlopen:

  1. Publieksstemming : goed voor 15% van het totaalpunt
  2. De nationale pitching (20 minuten pitch – 10  minuten Q&A: goed voor 85% van het totaalpunt

 

Bij ex aequo is de score van het publiek doorslaggevend. Deze publieksstemming start vanaf 15 oktober 12u00 tot  zondag 7 november 2021 23u59.


Artikel 9.
De organisatie heeft het recht de uitgebrachte stemmen te controleren en hierover informatie in te winnen bij de personen die de stem hebben uitgebracht. Bij vermoeden van onregelmatigheden heeft de organisatie het recht de betrokken stemmen ongeldig te verklaren.


Artikel 10.

De deelname aan de wedstrijd is eveneens kosteloos. Dit staat los van eventueel zelf ondernomen marketing of communicatie acties.

 

Artikel 10.1
Om de sportieve geest van de wedstrijd te verzekeren, is het de kandidaten niet toegestaan financiële middelen te besteden of voordelen in natura te schenken voor de werving van stemmen. De kandidaat onthoudt zich bovendien zowel tijdens als na de wedstrijd van deloyale handelingen of verklaringen ten aanzien van de organisatie of andere kandidaten.


Artikel 11.
De gegevens die u aan ons doorgeeft, heeft UNIZO nodig om uw deelname aan de wedstrijd te kunnen verwerken. Zonder deze gegevens kan UNIZO de deelname niet verwerken, en kan de kandidaat zich niet inschrijven. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan commerciële partners van de wedstrijd, maar worden wel overgemaakt aan PwC, om coaching mogelijk te maken (zie artikel 11.1). UNIZO bewaart de betrokken persoonsgegevens tot 1 jaar na het einde van de wedstrijd. De gegevens worden op geen enkel moment doorgegeven aan partijen die buiten de Europese Unie gevestigd zijn. De betrokkene heeft mits bewijs van de identiteit (kopie van de identiteitskaart) steeds het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die UNIZO verwerkt, deze te rectificeren, te laten wissen, de verwerking ervan te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking of om de gegevens te laten overdragen, op eenvoudig verzoek via privacy@unizo.be. Eventuele klachten met betrekking tot de verwerking kunnen gericht worden aan Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).


Artikel 11.1
De kandidaat engageert zich om de vermeldingen in verband met de verwerking zoals beschreven in artikel 12 en 12.1 ook te communiceren aan eventuele medewerkers wiens persoonsgegevens in het kader van de wedstrijd worden verwerkt ( bijvoorbeeld in beeldopnames), alsook het feit dat de betrokken medewerkers zich steeds kunnen verzetten tegen dergelijke verwerking via privacy@unizo.be.


Artikel 11.2
Wie door de jury genomineerd wordt, geeft UNIZO de toestemming om de naam van het bedrijf en de bedrijfsleiding (alsook niet-financiële en andere nuttige gegevens) zonder compensatie te gebruiken in de context van de wedstrijd KMO van het Jaar. Dit geldt eveneens voor al het fotomateriaal, video en audio-opnames, ongeacht het doel waarvoor dit zou worden gebruikt.
 

Artikel 12.
De KMO van het Jaar is dé kmo- award in Vlaanderen en Brussel met een sterke nationale uitstraling. De provinciale en nationale KMO’s van het jaar mogen gedurende één jaar, de titel 'provinciale/nationale KMO van het Jaar “ dragen. Daarbij kan gedurende dezelfde periode ook het logo van de KMO van het Jaar worden gebruikt bij alle communicatie. De winnaars ontvangen een mooi prijzenpakket aangeboden door UNIZO en haar partners KBC, Proximus en Liantis.

 

 

... alle provinciale KMO Laureaten, KMO van het Jaar, winnen hierbij:

 

Award met vermelding 'Provinciale KMO van het Jaar 2021'

Meet & greet met Danny Van Assche (Gedelegeerd Bestuurder UNIZO).

Lid van de Hermesclub: exclusief netwerk van de huidige en 'ere-KMO Laureaten'

Maximale exposure in alle communicatiekanalen van UNIZO

Maximale exposure in externe pers- en communicatiekanalen

Praktijkgetuigenis op diverse UNIZO activiteiten en opleidingen

2 tickets voor het Topseminar waar de nationale laureaat zal worden uitgereikt

 

 

Eén hoofdprijs... Nationale KMO van het Jaar:

 

Award en officieel gebruik maken van titel ‘KMO van het Jaar 2021’

Professionele bedrijfsfilm te gebruiken in alle communicatie

Meet & greet met Danny Van Assche (Gedelegeerd Bestuurder UNIZO) 

Voucher voor een UNIZO begeleiding (in samenspraak met een UNIZO coach)

Lid van de Hermesclub: exclusief netwerk van de huidige 'ere-KMO Laureaten'

Bedrijfsvoorstelling in ZO-Magazine van UNIZO

Maximale exposure in alle communicatiekanalen van UNIZO

Maximale exposure in externe pers- en communicatiekanalen

Praktijkgetuigenis op diverse UNIZO activiteiten en opleidingen

 

Artikel 13.
Deze wedstrijd groeit voort uit de Hermesprijs en de Laureaat KMO Ondernemer 2006. Elke prijs over de edities heen kan slechts één maal gewonnen worden door de deelnemende onderneming.


Artikel 14.
Wie deelneemt aan de KMO van het Jaar 2021 verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met dit reglement.